Ограничения | Restrictions:
размер файла | file size < 1 MB,
тип файла | allowed file type: JPG, PNG, GIF